Att ansöka om ensam vårdnad

Funderar du på att söka ensam vårdnad? Tycker du att det verkar svårt att veta vad som gäller och hur du bör gå till väga? Har du funderingar på om det är rätt beslut och vill ha mer kunskap om ensam vårdnad innan du går vidare rättsligt? Här har vi sammanställt lite tips och råd och enkla fakta som kan göra det hela lite lättare att förstå. Dock är det ett såpass stort beslut att fatta att vi rekommenderar att du söker såväl juridisk som samtalshjälp innan du fattar några beslut.

Vårdnadsfrågor regleras i allmänhet av föräldrabalken där det i de två inledande kapitlen dels statueras vad som anses vara faderskap och moderskap och dels om socialnämndens roll i att fastställa faderskapet. Där tas även upp frågor rörande olika vårdnadstyper som ensam vårdnad, umgänge och boende.

En viktig paragraf är den som gör gällande att om en förälder gör sig skyldig till missbruk eller försummelse i omsorg av barnet så är det rätten som beslutar om vårdnad. Detta betyder helt enkelt att om du söker ensam vårdnad på grund av den andra förälderns missbruk eller försummelse av sina barnet så ska en domstol besluta om vilken förälder som får vårdnad om barnet. Domstolen tar då ställning till graden av missbruk eller försummelse och ser om det ger dem tillräckliga skäl att ge en förälder ensam vårdnad.

Dock finns det ju en rad andra skäl till att man som förälder söker ensam vårdnad. Det kan handla om att man tycker att den andra föräldern är en dålig vårdnadshavare och har negativt inflytande på barnen. Det kan även handla om rent geografiska frågor där föräldrarna bor såpass långt ifrån varandra att ensam vårdnad underlättar rent logistiskt. Ofta sker vårdnadsprövningar i efterdyningarna av en skilsmässa som bara i sig är en oerhört svårt process att gå genom. Ofta rekommenderas föräldrar att vänta med vårdnadsprövningar till det värsta dammet från skilsmässan har lagt sig. (Detta i de fall då det enbart handlar om personliga preferenser och inte om missbruk eller försummelse.)

Oavsett skäl till vårdnadsprövningen bör det vara ett beslut som är väl grundat hos den sökande föräldern. Att barnet, när det växer upp, vill ha kontakt med båda föräldrarna är helt naturligt och någonting som, undantaget fall av missbruk och försummelse, bör premieras. Går det att lösa med andra metoder än att ta det till domstol är detta ofta någonting som gynnar alla parter.